RbvV – AVVN nieuws

De overgang van RbvV naar AVVN duurt langer dan door de AVVN was voorzien en zal in fasen gaan verlopen. Vermoedelijke overgang half 2017.
+ Nieuwsbrief RbvV

Vooralsnog verandert er niets, behalve dat de contributie nu is vastgesteld op 20,- euro per lid.(Was 40,-)
Hieronder vindt u de betreffende passage ( overgenomen uit de notulen van de laatste vergadering van de RbvV op 26 nov jl) .

Vanuit de verenigingen wordt opgemerkt dat volgend jaar nog gewoon verplicht contributie moet worden betaald, in verband met de gefaseerde overgang naar het AVVN. Totdat de gehele overname een feit is, is men verplicht lid.
Mevrouw Claassen (vz) antwoordt dat de fasering nog maar recent bekend is. Het klopt dat een vereniging lid moet blijven tot het huurcontract is overgegaan. Alle verenigingen worden gevraagd om volgens de oorspronkelijke wijze huur en contributie te innen. Gedurende het jaar worden de veranderingen duidelijk en vindt eventueel restitutie plaats.

 

De (lagere) contributie zal dus, als vanouds, door onze penningmeester centraal afgerekend worden.
Namens het bestuur: meer nieuws als het er is.

 

Website RBvV: rotterdamsebondvanvolkstuinders.nl
Website AVVN: www.avvn.nl


Rotterdamse Bond van Volkstuinders – december 2016

Waarom kon niet alles bij het oude blijven?

Na jarenlange discussie is er door de Algemene Ledenvergadering van de RBvV in december 2014 besloten de (ver)huur van de tuincomplexen terug te geven aan de Gemeente Rotterdam. Dit is hen formeel per brief in januari 2015 meegedeeld.
In het najaar 2015 heeft de Gemeente Rotterdam besloten deze verhuur met de daarbij behorende beheer problemaiek uit te besteden aan het AVVN (Landelijke Bond voor Volkstuinders in Utrecht). In het voorjaar en zomer van 2016 heeft het AVVN bijna alle complexen bezocht om te inventariseren wat ze nu precies gaan verhuren. Met de besturen van de verenigingen zijn gesprekken gevoerd en gegevens uitgewisseld. Omdat de gegevens die aangeleverd waren door de Gemeente Rotterdam en de werkelijkheid op de complexen niet met elkaar in overeenstemming waren, is er nog alijd een aantal discussiepunten tussen de Gemeente en het AVVN. Daarnaast wordt gewacht op een collegebesluit over de toekomst van de volkstuinen in Rotterdam dat in december wordt verwacht.
De afgelopen weken is het overleg tussen SO/RBvV en AVVN in een stroomversnelling geraakt. Onderstaand een kort verslag van de gesprekken en een aantal belangrijke afspraken.

Het AVVN stelt eveneens voor om vertegenwoordigers van de RBvV in het bestuur van de stichting ViN  te laten nemen. Om de toekoms,ge besturen en tuinders te informeren over de nieuwe verhuurder zal het AVVN/Stichting ViN medio januari voorlichtingsbijeenkomsten organiseren met de juridisch adviseur van het AVVN waar besturen met al hun vragen terecht kunnen. Daarnaast is afgesproken dat de RBvV en het AVVN een gezamenlijke website gaan ontwikkelen (met een link via de eigen site en onze facebookpagina) waar antwoord zal worden gegeven op veel gestelde vragen. Zolang de huurcontracten nog niet zijn overgezet zal er vanuit het AVVN een ondersteuningsstructuur worden geboden aan de verenigingen.
De RBvV zal hierbij de gids/regisseur zijn. De facturen die per complex zullen uitgaan worden vooralsnog gebaseerd op de oorspronkelijke m². Wel gaat de Gemeente de grondhuur voor alle complexen gelijk trekken, dit gebeurt echter gefaseerd. Omdat het (verplichte) lidmaatschap van de RBvV vastgelegd is in de overeenkomsten met de individuele tuinders zal pas bij de overdracht van de overeenkomsten het lidmaatschap worden vrijgegeven.

 

De stand van zaken

Het AVVN is hard bezig met het schrijven van een bedrijfsplan, dit zal in december gereed zijn. Daarna moet het nog door de Gemeentelijke molen en moet er overeenstemming komen over het contract dat gaat worden afgesloten met de Gemeente Rotterdam. Voor het AVVN heeft het tijdsbeslag van de bezoeken aan bijna alle complexen voor vertraging gezorgd en het resultaat van deze bezoeken met betrekking tot het onderhoud (die nogal verontrustend zijn geweest) zal zeker onderwerp van gesprek zijn met Stadsontwikkeling. Ook de reacties van de verenigingen op de overhandiging van de aangeboden stukken (oppervlaktes tuinen en onderhoudsplannen) zijn nog niet volledig binnen. Dat betekent dat pas in de eerste helft van 2017 de verhuur van de complexen gefaseerd aan Stiching ViN zal worden overgedragen.

 

Wat gaat er veranderen?

  • Stichting ViN (onderdeel AVVN) gaat het komende half jaar de huren van de complexen overnemen. De contracten hiervoor zijn nog niet afgesloten.
  • Stichting ViN gaat de complexen doorverhuren aan de verenigingen. Deze geven de grond in gebruik aan hun leden (dus geen huurovereenkomst).
  • Wanneer welk complex precies overgaat is nog niet bekend. Daarom zal de RBvV als vanouds de huren in 2017 weer innen evenals de contribue.
  • Het lidmaatschap van de RBvV blij, verplicht totdat de huur overgaat naar Schng ViN/de Vereniging. Het lidmaatschap van de RBvV wordt € 20 per lid voor het jaar 2017 (was € 40).
  • Mensen die opzeggen krijgen een deel van de contribue retour als hun complex overgaat.
  • De RBvV blij, belangenbeharger. In januari 2017 verschijnt een overzicht van hetgeen de besturen en/of de leden kunnen verwachten.
  • Er ligt een voorstel vanuit de Gemeente om het verhuren aan alleen maar Rotterdammers af te schaffen en ook inwoners uit de regio in staat te stellen een volkstuin te huren.
  • De huur moet nog worden vastgesteld maar zal voor de complexen verschillend zijn om de huren gelijk te trekken.
  • Dit betekent dat voor sommigen de huur omhoog gaat en sommigen omlaag. Men wil hier drie jaar over doen. Er zal op de “gewone” huur waarschijnlijk een verhoging van 1,5% komen. Dit moet nog wel besloten worden door B&W.
  • Voor de toekomst zullen de bepalingen die gehanteerd worden in de diverse bestemmingsplannen, richtlijn zijn voor het bouwen van opstallen op de complexen.

 

Waar kunnen we terecht met onze vragen?

 

Per 1 januari komt er een gezamenlijke website van AVVN en RBvV waarop (bijna) al uw vragen worden beantwoord.
Heeft u er een paar die daarop thuis horen? Stuur ze dan nu alvast in (yvonne.claassen@rbvv.nl) en houdt ook onze facebookpagina in de gaten!
In januari zullen er informatiebijeenkomsten georganiseerd worden door het AVVN en waarschijnlijk bijeenkomsten op complexen in Utrecht waarvan de AVVN al de verhuurder is.
En natuurlijk zal de RBvV u ook in het nieuwe jaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen via Nieuwsbrieven, de website en onze facebookpagina!

 

Tenslotte wensen wij u bijzonder prettige feestdagen toe en bedanken alle vrijwilligers voor hun inzet het afgelopen jaar. Voor 2017 hopen we op een goede samenwerking met onze leden en natuurlijk het AVVN. Het 75-jarige bestaan van onze organisatie zal overigens niet ongemerkt voorbij gaan. Binnenkort hoort u meer hierover !

(Einde Nieuwsbrief RBvV)