Tuin/huisje ter overname

29 juli 2020

Wachtlijst is vol; tijdelijke stop op inschrijvingen

Het bestuur heeft besloten om met ingang van vandaag een tijdelijke stop af te kondigen voor de inschrijving van een tuin. Dit in navolging van verschillende andere tuinverenigingen in Rotterdam. De forse toename van het aantal aanmeldingen de laatste tijd heeft geleid tot een te lange wachtlijst. De vraag naar tuinen en tuinhuisjes is flink hoger dan het aanbod. De lengte van de wachtlijst is dusdanig groot dat niet te verwachten valt dat er voor de tuinzoekenden binnen afzienbare tijd een tuin beschikbaar komt op ATV Kweeklust. Zonder zicht op de verkrijging van een tuin leidt het doorgaan met het accepteren van inschrijvingen tot teleurstellingen.

Dit betekent dat het bestuur tijdelijk geen aanmeldingsformulieren meer in behandeling zal nemen. De informatie op de website onder het kopje “te koop” is voor wat betreft de wachtlijst en het aanmeldingsformulier voor dit moment dan ook niet meer actueel. Zodra er weer uitzicht is op het beschikbaar komen van voldoende tuinen, zal het bestuur deze opschorting weer ongedaan maken.

 

Het bestuur van ATV Kweeklust

 

 

Aan het ‘veroveren’ van een tuin met een tuinhuisje in een volkstuinpark zitten nogal wat regels vast.

Wij zijn een Vereniging en het gebruikersrecht van een tuin gaat via de Vereniging zelf. U dient eerst kandidaat lid te worden van de vereniging.  Dan komt u op de wachtlijst voor een beschikbare tuin.

U koopt geen tuin; u krijgt (en betaalt) als verenigingslid het gebruikersrecht van een tuin en neemt bij wisseling van eigenaar de eventuele opstallen  als koper daarvan over.  In de volksmond is dit allemaal “Te Koop” gaan heten, maar het gaat eigenlijk dus om het verwerven van een lidmaatschap.

Wanneer u aan de voorwaarden voor een lidmaatschap voldoet , zie ook het aanmeldingsformulier, kunt u dit aanmeldingsformulier lidmaatschap atv Kweeklust invullen en aan de penningmeester zenden. Zie link onderaan de pagina.

Daarna hoort u of u als kandidaatlid op de wachtlijst gezet kunt worden waarna u benaderd wordt voor een vrije tuin indien die er is.  De wachtlijst met kandidaten is niet eindeloos; wanneer u serieus wilt gaan tuinieren, is het altijd zinvol het aanmeldingsformulier op te sturen.

Wanneer er een tuin/huisje ter overname  komt zullen eerst de kandidaten op de wachtlijst benaderd worden. Mocht er binnen  een maand geen interesse van de kandidaatleden zijn, dan verschijnt de beschikbare tuin op deze website. Als u hieronder dus niets ziet is er nog niets ter overname.

  ATV Kweeklust

Zie hier naast een plattegrond met daarop alle nummers van de tuinhuisjes.
(klik op de afbeelding voor een vergroting.)

 


Meer informatie: penningmeester bestuur Hans Verdonk email: atvkweeklust.penningmeester@gmail.com

Procedure overname van een tuin

 1. Een belangstellende, mogelijk nieuwe lid, meldt zich bij het bestuur van ATV Kweeklust en vult een aanmeldingsformulier in. (zie onderaan de pagina voor download)
 2. Van de belangstellenden wordt verwacht dat zij enthousiaste tuinders zijn. Daarnaast verwachten wij ook inbreng, in wat voor expertise dan ook, voor de vereniging in het algemeen. Ook wordt er met belangstellenden minimaal 1 gesprek met een bestuurslid gevoerd, voordat tot plaatsing op de wachtlijst kan worden besloten.
 3. Het kandidaat-lid wordt door het bestuur op de wachtlijst gezet, tenzij hij/zij belangstelling heeft voor een over te nemen tuin  waarvoor andere kandidaten op de wachtlijst geen interesse hebben.
 4. Het bestuur van ATV Kweeklust biedt, namens de huidige bewoner, een beschikbare tuin ter overname aan aan en benadert kandidaat-leden (de wachtlijst) in volgorde van aanmelding, tenzij het bestuur reden heeft van de volgorde van de wachtlijst af te wijken.
 5. Het bestuur bemiddelt tussen het huidige en toekomstige lid met het doel overeenstemming te bereiken over de prijs van de opstallen. Het bestuur verstrekt het kandidaat-lid een exemplaar van het taxatierapport, voor zover aanwezig.
 6. Na bereikte overeenstemming over de prijs beslist het bestuur of het kandidaat-lid als lid kan worden toegelaten aan de hand van de vereisten in de Statuten en de reglementen van de vereniging.
 7. Nadat het bestuur omtrent de toelating tot het lidmaatschap en de toewijzing van de tuin heeft beslist, maakt de penningmeester twee nota’s op.  Een verkoopnota en een aankoopnota. De aankoopnota wordt aan de koper overhandigd of toegezonden. Deze aankoopnota bevat de onderstaande posten:
  a. De met de vertrekkende lid overeengekomen koopsom voor opstallen zoals een tuinhuis, schuur en voor eventueel over te nemen roerende goederen;
  b. Het nog te betalen evenredig deel van de kosten voor het lopende kalenderjaar, te weten pacht, verzekering, onderhoudsbijdrage en overige lasten;
  c. De contributie van de vereniging en van het AVVN; 
  d
  . De bij aankoop eenmalig te betalen posten, zoals administratiekosten, inschrijfgeld en bouwfonds.
 8. Na ontvangst van het overnamebedrag sluit het bestuur samen met het nieuwe m lid de overeenkomst tot gebruikersrecht van de tuin en verzorgt de feitelijke overdracht van de sleutels.
 9. Het bestuur meldt het nieuwe lid aan bij de AVVN.

 

Aanmeldingsformulier: aanmeldingsformulier lidmaatschap