Update 27-05: Omgevingsvisie Oostflank

Berichtgeving gemeente met betrekking opheffing.

 

 

 

 

 

Gemeente zet plannen opheffing Kweeklust door  

 

 

Kort geleden zonden wij een brief aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Daarin deden we een beroep op het college om het besluit over de voorgenomen opheffing van Kweeklust (herziening van de Omgevingsvisie) niet te nemen. 

 

Wethouder Zeegers heeft ons bericht dat het college deze beslissing nu toch heeft genomen. Het college heeft zijn voornemen in de vorm van een ontwerp-herziening van de Omgevingsvisie aan de gemeenteraad gezonden. Daarmee zijn de plannen ook openbaar geworden en de stukken gepubliceerd. 

 

Hieronder treft u de mail aan van de gemeente, waarin dit ons wordt bekendgemaakt. Via een link (zie onderstaand bericht) kunt u ook kennis nemen van de stukken. Het gaat om een brief met bijlagen van in totaal 725 (!) pagina’s, waaronder een milieueffectrapportage.   

 

Er zullen door de gemeente op 3, 15 en 27 juni op verschillende plaatsen in Rotterdam nog informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. Op 3 juni in de Esch. Zie voor details hieronder.  

 

Ook staat in onderstaande mail dat een ieder een zienswijze bij de gemeente kan indienen. Dat moet uiterlijk 14 juli 2023 gebeuren. Op de website www.rotterdam.nl/oostflank staat op welke manier de zienswijze kan worden uitgebracht (mail, brief, mondelinge inlichtingen). Het bestuur zal in elk geval een zienswijze indienen. Maar individuele leden mogen dat ook doen. 

 

Los hiervan voert het bestuur gesprekken met politieke partijen in de gemeenteraad om steun te verwerven. Volgende week overleggen we met VTV de Venhoeve en de AVVN. Ook hebben we contact met de pers. En natuurlijk nemen we deel aan het Platform Rotterdamse Volkstuinen.  

 

Zoals eerder gemeld, zal het plan naar verwachting in de maanden september en oktober in de gemeenteraad worden behandeld. Eerst in hoorzittingen en uiteindelijk in de voltallige raad. Dat is de gelegenheid voor tuinleden om hun proteststem op het stadhuis te laten horen. Voordien wordt het onderwerp niet behandeld in de gemeenteraad. 

 

Tot slot informeren we u erover dat het bestuur op advies van de AVVN en met steun van het Platform de gemeente heeft laten weten het voorgelegde 1 jaars huurcontract voor 2023 niet te ondertekenen. De ALV van 23 april jl. had ons daarvoor ook niet het mandaat gegeven als het concept niet zou worden veranderd. De bepalingen van het contract waren zeer onvoordelig voor Kweeklust. Zo wilde de gemeente ons bij eventuele opheffing een hele slechte financiële compensatie geven. Ook wilde men ons laten opdraaien voor de bodemvervuiling door de dijkdoorbraak in 1974, waarvoor de gemeente destijds zelf verantwoordelijk was.  

 

Wel hebben we op advies van de AVVN de huur voor 2023 overgemaakt, want Kweeklust heeft wel een huurrelatie met de gemeente op basis van het oude contract met de SViN. Wij hopen daarmee het gedoe over 2023 achter ons te laten en te kunnen werken aan een langdurige huurovereenkomst die vanaf 2024 moet ingaan. 

 

Het Kweeklustbestuur 

 

 

 

Bericht van de gemeente 

Beste betrokkene bij de gebiedsuitwerking Oostflank (het gebied tussen Alexander en Zuidplein), 

Zoals aangekondigd tijdens de informatiebijeenkomst op 11 mei heeft het college deze week besloten over het ontwerp-herziening van de omgevingsvisie voor de Oostflank. De stukken zijn verstuurd naar de gemeenteraad en zullen op korte termijn worden gepubliceerd voor zienswijzen. 

De herziening van de omgevingsvisie kunnen jullie hier lezen. Onderliggende documenten van de herziening kunt u lezen via https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Item/78db8ab8-2e53-4c3f-b68b-013d7c3f3543. 

Herziening-omgevingsvisie Oostflank: wat is de hoofdlijn? 

De Oostflank gaat wat het college betreft flink ontwikkelen. Het gebied tussen Prins Alexander en Zuidplein krijgt er 30.000 nieuwe woningen bij, voorzieningen als winkels en gezondheidscentra, openbaar vervoer en uiteraard ook openbaar groen. De nieuwe stadsbrug tussen Kralingen en IJsselmonde met een snelle tramlijn tussen Kralingse Zoom en Zuidplein zorgt ervoor dat deze woningen ook goed bereikbaar zijn. 

Reageren via een Zienswijze 

De ontwikkelingen in de Oostflank legt de gemeente vast in een zogenoemde gedeeltelijke herziening van de Rotterdamse omgevingsvisie. Vanaf 30 mei tot en met 14 juli ligt het ontwerp-herziening van de omgevingsvisie voor iedereen ter inzage. In deze periode kan iedereen een ‘zienswijze’ (idee, mening of reactie) geven over de herziening van de omgevingsvisie. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassingen. Na de zomer beslist de gemeenteraad over de definitieve herziening van de omgevingsvisie. De raad neemt daarbij de ingediende zienswijzen mee in haar afweging. Meer uitleg over het indienen van een zienswijze staat vanaf dinsdag 30 mei op www.rotterdam.nl/oostflank. 

Inloopbijeenkomsten 

Wilt u een toelichting op de plannen horen of heeft u specifieke vragen over de plannen of het indienen van een zienswijze? Kom dan naar een van onze inloopbijeenkomsten. 

Om bewoners te informeren over het ontwerp-herziening organiseren we samen met partners drie inloopbijeenkomsten om toelichting te geven op de plannen en vragen te beantwoorden. 

De data zijn: 

  • 3 juni van13:00-16:00 uur in het Pompgebouw De Esch (Rijnwaterstraat 11) op initiatief van Buurtcollectief de Esch; 
  • 15 juni van 17:30-20:00 uur bij Speeltuin Het Lage Land (Hanrathstraat 46); 
  • 27 juni van 17:30-20:00 uur op Zuid (locatie volgt) i.s.m. andere grote ontwikkelingen als Feyenoord City, Koers op Zuid en Hart van Zuid. 

Tot slot 

Tot slot willen we u bedanken. Voor het delen van uw ideeën of zorgen over uw wijk. We hebben veel van u geleerd en weten wat belangrijk is. We hebben uw wensen in een aantal gevallen een mooie plek kunnen geven in de plannen, maar we weten dat er ook dat er pijnlijke keuzes zijn gemaakt waar lang niet iedereen het mee eens is. In de zienswijze-periode komen we u ongetwijfeld tegen op een van de bijeenkomsten. 

Mieke van Leeuwen, projectmanager  Annemarie Steenhuis, Omgevingsmanager Oostflank