Oeververbinding

Er is niet veel nieuws over de oeververbinding maar, wel weer iets lezenswaardigs.

 

 

Bewoners en besturen van verenigingen in De Esch,

 

Hierbij een korte terugblik en de laatste stand van zaken m.b.t. de oeververbinding.

 

Als Kerngroep Oeververbinding van het Bewonersplatform DWL De Esch hebben wij sinds 2016 onze zorgen kenbaar gemaakt bij de diverse overheden over de plannen m.b.t. tot een oeververbinding tussen De Esch en Feijenoord. In januari dit jaar is tevens aan de raadscommissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit (EDEM) de bewonerspeiling “Oeververbinding: een brug of tunnel” uit de Esch aangeboden. Hieruit bleek dat de voorkeur van de geraadpleegde Esch bewoners lag bij een tunnel. Onze voorkeur gaat uit naar geen oeververbinding op deze plek of als het niet anders kan een metrotunnel.

 

Op 16 juli dit jaar hebben het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, de Provincie Zuid Holland, de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag en de Gemeente Rotterdam echter gezamenlijk besloten dat de keuze voor een oeververbinding tussen Oost-Oost (Krimpenerwaard – Ridderkerk) of Oost (Feijenoord – De Esch) is gevallen op de verbinding Feijenoord – De Esch. Als Kerngroep Oeververbinding van het Bewonersplatform waren wij daar niet blij mee omdat de gereserveerde kosten voor deze MIRT oeververbinding regio Rotterdam vooralsnog alleen maar een brug mogelijk maken. Een 2- en zeker een 4 baansbrug met een hoogwaardige OV-verbinding zullen het groene karakter en de leefbaarheid van De Esch ernstig aantasten. Wat het groene karakter betreft denk hierbij aan natuurpark Polder De Esch, de sportverenigingen aan de Kralingse Zoom en het overige groen in de wijk.

 

Omdat wij niet tevreden waren over het gevoerde zeer beperkte participatietraject vastgelegd in het Participatierapport van juli, zijn wij als Kerngroep Oeververbinding samen met IMpact, een overkoepelend samenwerkingsverband met omliggende wijken en gemeenten zoals Capelle a/d IJssel, onderhandelingen gestart over een nieuw participatieconvenant voor de huidige MIRT-verkenningsfase (2019-2021) oeververbinding regio Rotterdam. Dit vond plaats met het omgevingsmanagement van eerder genoemde vier overheden onder leiding van omgevingsmanager Niels Vrije. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Ons streven was te komen tot een meer gelijkwaardige inspraak tussen enerzijds belanghebbende  bewoners / verenigingen en anderzijds de vier betrokken overheden. Onze insteek is te komen tot het niveau van participeren i.p.v. consulteren dat voor ons minder invloedrijk is.

 

Op 20 november j.l. hebben de 4 betrokken overheden de Startbeslissing MIRT-verkenning oeververbinding regio Rotterdam bekend gemaakt. Dit bevat de opgave, scope en aanpak van de huidige MIRT-Verkenning. De scope is:

·  een nieuwe multimodale (variërend van auto en OV, fietsend en lopend verkeer) oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord

·  een treinstation Stadionpark

·  een hoogwaardige (met hoge gemiddelde rijsnelheid en frequentie)-verbinding (HOV) tussen Zuidplein en Kralingse Zoom

·  een hoogwaardige OV-verbinding tussen Zuidplein en Rotterdam CS via de Maastunnel

·  maatregelen op de A16 waaronder het weefvak in de A16 ten zuiden van de Van Brienenoordbrug tussen het knooppunt Terbregseplein en het knooppunt Ridderkerk

·  maatregelen op de Algeracorridor

Een combinatie van deze zes voorgenomen maatregelen zullen worden uitgewerkt en afgezet tegen de eerder geformuleerde hoofddoelen, namelijk:

·  oplossen knelpunten Van Brienenoord-en Algeracorridor

·  oplossen knelpunten stedelijk OV: metro en tram

·  verstedelijking (wonen en economische toplocaties) in relatie tot agglomeratiekracht

·  verbeteren stedelijke leefkwaliteit

·  vergroten kansen voor mensen

Momenteel bevindt dit proces zich in de verkenningsfase over wat voor soort oeververbinding het moet gaan worden zoals een brug of een tunnel, hoe die er dan uit moet gaan zien en waar deze dan precies komt te liggen ed. In de verschenen nota’s tot op heden wordt als aanlandingsplek in De Esch vooralsnog de smalle Nesserdijk die overgaat in de Kralingse Zoom aangegeven, maar dat staat nog niet vast.

 

Wat er nu precies onderzocht moet gaan worden en hoe diep, wordt vastgelegd in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Dit is de eerste stap in de Milieueffectrapportage (MER). Samen met het concept Participatieaanpak worden deze documenten op 9 januari 2020 ter inzage gelegd, maar zijn nu al in te zien via www.oeververbinding.nl/nrd. Tot en met 19 februari 2020 kan een zienswijze op de NRD en/of de Participatie-aanpak ingediend worden. Deze zienswijze is een zeer belangrijk inhoudelijk inspraak moment voor iedereen, maar vergt wel enige verdieping in beide nota’s. Omdat dit vrij complex is worden er diverse informatie-bijeenkomsten gehouden in de regio Rotterdam.

 

Een informatie-bijeenkomst over de NRD voor De Esch is op 21 januari van 19.00 –  21.00 u in het Huis van de wijk De Pomp – De Esch, Rijnwaterstraat 11 te Rotterdam.

 

Daarnaast is in juli dit jaar ook de nota Strategische Verkenning Verstedelijking van de Gemeente Rotterdam verschenen. Deze verstedelijkingsplannen zijn onlosmakelijk verbonden met de plannen voor eerder genoemde oeververbinding.

Het oostelijk gebied vanaf het Stadionpark (Feijenoord) t/m de Alexanderknoop waar De Esch een onderdeel van uitmaakt, wordt gezien als een gebied met enorm veel potentie tot verstedelijking en het maken van verbinding tussen Noord en Zuid. Gedacht wordt aan een bandbreedte van 20.000 tot 30.000 woningen tot 2040. Dit kan ons inziens niet anders dan ten koste gaan van de groene corridor waar De Esch deel van uitmaakt met o.a. Natuurpark Polder De Esch, sportvelden, volkstuincomplexen, de Joodse begraafplaats en de groene plekken rondom de huidige woningen.

 

Kortom het aandachtsgebied van de Kerngroep Oeververbinding en IMpact wordt alsmaar groter en groter: van oeververbinding, bereikbaarheid tot verstedelijking en de gevolgen voor het milieu en de leefbaarheid in De Esch. Met een momenteel te kleine groep mensen verdiepen wij ons in regelgeving, besluitvorming van de betrokken overheden, spreken in bij vergaderingen van relevante raadscommissies, provinciale staten en de 2e kamer. Wij onderhouden contacten met omliggende wijken en bewonersorganisaties zoals Feijenoord City, maar ook met de binnenvaart. Daarnaast zoeken wij contact met belangengroeperingen die ons kunnen ondersteunen bij het leefbaar houden van onze wijk.

Heeft u belangstelling en ervaring met een van onze aandachtsgebieden en vindt u het leuk om een effectieve bijdrage te leveren, bent u van harte welkom bij de Kerngroep Oeververbinding. Ook notulisten zijn welkom.

Dit MIRT traject Oeververbinding Regio Rotterdam is een complex en langdurig proces met verschillende fases. Als u nog meer wilt weten, ga dan naar www.oeververbinding.nl

 

Met vriendelijke groet,

Bewonersplatform DWL de Esch

Kerngroep Oeververbinding

mail: esch.oeververbinding@gmail.com

facebookgroep: de Esch Oeververbinding

twitter: @KerngroepO