Oeververbinding 2021

De nieuwe ontwikkelingen m.b.t. de oeververbinding

 

 

 

Oeververbinding/Verstedelijking

 

Zoals wij u eerder lieten weten, worden er plannen voorbereid voor een mogelijke oeverbinding (tunnel of brug) tussen de Esch en Feijenoord. De aanvoerweg of ondergrondse tunnel zou eventueel ons park kunnen bedreigen.

Het bestuur heeft vorig jaar daarover een zienswijze ingediend en neemt deel in een klankbordgroep Oeverbinding, zodat wij alle te nemen stappen kunnen volgen en daarop kunnen reageren. Daarbij werken wij samen met de overige tuinverenigingen en andere partijen in de Esch.

Het Rijk, de gemeente, de provincie en de metropoolregio hebben nu een belangrijke tussenbeslissing genomen. Men heeft besloten om vijf kansrijke alternatieven nader op haalbaarheid te onderzoeken. Het gaat om drie mogelijke brugverbindingen en twee mogelijke tunnelvarianten.

Het is de bedoeling om uit deze alternatieven na uitvoerig onderzoek medio 2022 een voorkeursvariant te kiezen. Daarna zal het nog een paar jaar duren voordat het besluit tot uitvoering zal komen. Meer informatie is te vinden op www.oeververbindingen.nl. Daar zijn de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen en de publiekssamenvatting daarvan bekend gemaakt.

Voorlopig lijkt het erop dat de toegangsweg voor de brug- en tunnelvarianten niet over het terrein van Kweeklust zullen lopen. Bij twee varianten schampt de toegangsweg ons park wel aan de Toepadzijde. Ook is er een grote kans dat het Toepad een (drukke) doorgaande verkeersroute zal worden naar Rotterdam-Zuid.

Daarnaast is de gemeente ook op zoek naar terreinen voor woningbouw. Rotterdam wil voor 2040 tussen Station Alexander en Zuidplein 30.000 tot 40.000 woningen bouwen. Daarmee wil men rond het jaar 2030 beginnen.

Het is nog onduidelijk hoe dit precies ingevuld gaat worden. Besluiten zijn er nog niet genomen. Die worden in het komende jaar verwacht. Maar wel is duidelijk dat het gebied de Esch door de gemeente als verstedelijkingsgebied wordt gezien. Dat zijn gebieden waar men in principe wil gaan bouwen. Maar hoeveel woningen er in de Esch zullen worden gebouwd en op welke locatie precies, is nog verre van duidelijk.

Het bestuur is in voortdurend overleg met andere tuinverenigingen, de AVVN, de gemeente en andere organisaties om waar mogelijk ons belang te verdedigen. Wij zullen u van de ontwikkelingen op de hoogte blijven houden.

Het Kweeklust bestuur, 11 juli 2021