Verlenging huurcontract

ATV Kweeklust in afwachting van huurcontract met gemeente

 

 

 

Zoals het bestuur meldde tijdens de algemene ledenvergaderingen (ALV) van 2021 en 2022, verloopt het 5-jarig huurcontract tussen ATV Kweeklust en de Stichting Volkstuinen in Nederland (SViN) per 31 december 2022. De SViN, zo is ook gemeld, zal per 1 januari 2023 ophouden te bestaan. Als gevolg van het wegvallen van de SViN zal de gemeente Rotterdam zelf met alle volkstuinverenigingen in Rotterdam huurcontracten afsluiten. Vervolgens zullen de tuinverenigingen – net als nu – de tuinen in gebruik geven aan de tuinleden. Dat verandert niet. Het wegvallen van de SViN maakt daarnaast ook een statutenwijziging noodzakelijk.

De gemeente heeft – nu 3 maanden voor aanvang van het nieuwe jaar – de tuinverenigingen nog geen concept-contract voorgelegd en ook verder nog niets van zich laten horen. Wel is er contact geweest tussen de gemeente en het Platform Rotterdamse Volkstuinen (een overlegorgaan van Rotterdamse tuinverenigingen) waarin de gemeente heeft gemeld de concept-contracten in de loop van oktober 2022 aan de verenigingen te zullen voorleggen. Het bestuur is nog in afwachting daarvan.

De huurcontracten moeten door de ALV’s van de verenigingen worden goedgekeurd. Zodra het bestuur een beslisrijp contract van de gemeente heeft ontvangen, zal er een ALV worden uitgeschreven om daarover te beslissen. Dat zal dus naar verwachting dit najaar of deze winter zijn.

Het bestuur heeft tijdens de laatste ALV’s (zie ook de besluitenlijst op het mededelingenbord en de website) laten weten dat voor 2023 rekening moet worden gehouden met forse tariefsverhogingen. De gemeente streeft naar kostendekking en de tarieven waren de afgelopen jaren niet kostendekkend, aldus de gemeente. Hoe hoog de tarieven zullen worden, is nog niet bekend. Daarvoor zijn wij in afwachting van het contract.

Het bestuur zal u vanzelfsprekend op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Het Kweeklust bestuur, 5 oktober 2022