Besluiten Algemene Leden Vergadering 8 mei 2022

Besluiten Algemene Leden Vergadering 8 mei 2022

 

 

 

Besluiten Algemene Leden Vergadering 8 mei 2022

Op 8 mei vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Aanwezig waren 36 leden.

Deze besluitenlijst is ter informatie, de uitgewerkte notulen worden op een later moment verstuurd.

De volgende besluiten zijn door de ALV vastgesteld:

 • Notulen van de ALV van 11 juli 2021 (met correctie)
 • Financieel jaarverslag 2021
 • Decharge aan het bestuur voor het financieel beleid over 2021
 • Herverkiezing van Trudy van Wijk en Paul Hekking als lid van de kascommissie
 • Begroting voor 2022
 • Wijziging artikel huishoudelijk reglement (artikel 18, lid 6 t/m 9, in verband met de Wet toezicht en bestuur rechtspersonen)
 • Verkiezing van de nieuwe voorzitter Marco Hesselink (tuin 51)
 • Herverkiezing van penningmeester Hans Verdonk (tuin 73)
 • Herverkiezing van algemeen bestuurslid Cock Esseboom (tuin 55)

Verder kwamen onder meer de volgende punten aan de orde:

 • Onze verhuurder, de Stichting Volkstuinen in Nederland houdt op te bestaan. De volkstuinen krijgen in principe een directe band met de gemeente en zullen met ingang van het jaar 2023 een nieuw contract aangaan. Het bestuur is in afwachting van een voorstel.
 • De komende jaren zijn pachtverhogingen te verwachten door inflatie, indexatie en het streven van de gemeente naar kostendekking. Ook de begroting van Kweeklust zelf staat onder druk.
 • De energieprijzen stijgen fors. Hou daar rekening mee en probeer het energiegebruik tot een minimum te beperken. Het bestuur onderzoekt alternatieven.
 • De vloer van de kantine is verzakt en zal in het najaar gerepareerd worden. Dit is een forse kostenpost. In de tussentijd kan de kantine wel gebruikt en verhuurd worden.
 • Inclusiviteit; Het park is een openbaar wandelgebied; dat karakter wordt steeds meer benadrukt. De gemeente dringt daarop aan. We organiseren af en toe activiteiten om Kweeklust meer in de buitenwereld bekend te maken.
 • Zaterdag 4 juni vindt van 10-12 uur de Plantjesdag plaats; leden worden uitgenodigd te komen en ook stekjes mee te nemen om te ruilen of weg te geven.
 • Op 11 en 12 juni doet Kweeklust mee aan Verborgen Tuinen. Deelnemers van buiten kunnen dan vooraf aangemelde tuinen bezoeken. Het zal dan meer dan gebruikelijk druk zijn op het park.
 • Zondag 4 september wordt de jaarlijkse proeverij georganiseerd.
 • Op 13 november 2022 bestaat ATV Kweeklust 70 jaar. We vieren dat in 2023. Het bestuur zal in overleg met de leden activiteiten bedenken en organiseren. Leden die interesse hebben, kunnen zich melden bij het bestuur. Oude foto’s, prenten of artikelen zijn welkom!
 • De gemeente gaat vaker controleren op bouwvoorschriften, illegale bewoning en veiligheid.
 • Mogelijk zal het terrein achter de Joodse begraafplaats tijdelijk worden verhuurd om er studentenwoningen te plaatsen. Een beslissing hierover is nog niet genomen. Het bestuur volgt dit op de voet om overlast zoveel mogelijk te beperken. Zie hiervoor ook de brief van de gemeente op het mededelingenbord en de website.
 • De letterzetter, een schadelijke keversoort, heeft op Kweeklust de nodige fijnsparren aangetast. Het diertje is niet te bestrijden, aangetaste bomen moeten worden gekapt. Het bestuur is in overleg met de gemeente hoe dit aan te pakken. Zie voor informatie over de letterzetter groentechniekklomp.nl/kennisbank/letterzetter.

Het Kweeklustbestuur