De laatste stand van zaken.

De laatste stand van zaken.

 

 

Stand van zaken woningbouwplannen en huurcontract

 

Op 7 maart jl. heeft het college van B&W de gemeenteraad en de volkstuinen in Rotterdam bericht over de stand van zaken rond het te sluiten huurcontract met de volkstuinen en over de verstedelijkingsopgave (woningbouwplannen). Zie voor de tekst van deze brief de link onderaan deze pagina.

Woningbouwplannen Alexanderknoop-Zuidplein (A-Z)

Het gemeentebestuur laat weten dat 5 volkstuincomplexen, waaronder Kweeklust, in deze strook zijn gelegen. De ontwikkeling in dit gebied zal worden opgenomen in een herziening van de Omgevingsvisie. Het college besluit over deze ontwerp herziening naar verwachting in het voorjaar. Daarna kan Kweeklust daar een formele zienswijze op indienen. De gemeenteraad stelt de herziene Omgevingsvisie waarschijnlijk in het najaar vast. B&W schrijven dat de te onderzoeken opties voor o.a. Kweeklust zijn: (gedeeltelijke) verplaatsing, samenvoeging of opheffing.

De situatie voor de volkstuinen blijft tot 2028 ongewijzigd. Maar in de periode van 2028 tot 2033 ondergaat het gebied een transitie, zo schrijft het gemeentebestuur. Ook schrijft de gemeente dat, wanneer de gemeente als gevolg van de verstedelijking de huurovereenkomsten moet opzeggen, de verenigingen zullen worden schadeloosgesteld. Deze schadeloosstelling zal inclusief een taxatiemethodiek onderdeel zijn van een te sluiten huurovereenkomst.

Wij verwachten binnenkort een gesprek te zullen voeren met de wethouder Klimaat, Bouwen en Wonen, mw. Zeegers. In dat gesprek zullen de concrete plannen van de gemeente over woningbouw aan het Toepad naar verwachting worden onthuld.

Het bestuur zal zich uiteraard wapenen en verzetten tegen plannen die de toekomst van Kweeklust in gevaar brengen. Wij zullen u hierover vanzelfsprekend op de hoogte houden en wij zullen op de ALV van 23 april a.s. hierover als leden met elkaar spreken. Dan zal naar verwachting meer bekend zijn.

Huurovereenkomst

Het college wil de volkstuinen voor 2023 een eenjarig contract aanbieden met een huurprijs volgens de methodiek van de overeenkomst met de SViN. Intussen wordt dan gewerkt aan een langjarig contract van 2024 tot 2028. Vanaf 2024 wil het college de huurprijzen verder gaan verhogen. De onderhandelingen over het eenjarig en het langjarig contract moeten nog van start gaan. Deze zullen worden gevoerd via het Platform Rotterdamse Volkstuinen, waarin Kweeklust ook vertegenwoordigd is. Het Platform heeft zich in een brief inmiddels al verzet tegen de gemeentelijke voornemens, in het bijzonder die over woningbouw op de volkstuinen.

15-3-2023  Nieuw Raadsvoorstel over Volkstuinen

 

 

Het Kweeklustbestuur, 14 maart 2023