Verlenging huurcontract 2023-2026

Gemeente maakt tariefsverhoging 2023-2026 bekend

 

 

 

Op 8 december jl. heeft wethouder Achbar van volkstuinzaken ons bericht dat de gemeente een nieuwe huurovereenkomst aan de volkstuinen zal aanbieden per 1 januari 2023. Het contract zat niet bij de brief. Dat is namelijk nog niet gereed. Zo zijn we nog steeds in afwachting van de huurvoorwaarden. Die komen dus later pas.

Wat wel in de brief staat:

Tarieven

  • De huurprijs per m2 zal in 2023 stijgen met 14,5% (inflatiecorrectie CBS) en komt dus uit op 2,12 euro;
  • De pachtprijs per m2 zal in 2026 tenminste 3,21 euro per m2 bedragen (daar komt de inflatiecorrectie van de komende jaren nog bovenop);
  • Vanaf 2024 zal de huurprijs in stappen worden verhoogd en zal stapsgewijs worden toegewerkt naar een kostendekkende huurprijs van 3,21 euro in 2026.

Overig

  • De reductieregeling (tegemoetkoming) voor sociale minima zal iets worden uitgebreid;
  • Per 1 januari 2024 zal een verbod op NIEUWE houtkachels worden ingevoerd, vanaf 2026 gaat het verbod voor ALLE houtkachels gelden;
  • Er komt een regeling voor schadeloosstelling als volkstuinen moeten verdwijnen vanwege verstedelijking zoals woningbouw. Kweeklust zit ook in deze gevarenzone. De wethouder schrijft dat dit in de komende 5 jaar nog niet zal spelen. Daarna mogelijk wel. Meer informatie volgt in 2023.

Het Platform Rotterdamse Volkstuinen (waar Kweeklust ook aan deelneemt) heeft bij brief van 12 december 2022 bij de gemeenteraad geprotesteerd tegen de plannen van de wethouder.

Een link naar de brief van de wethouder en naar die van het Platform zijn hieronder opgenomen.

Het Kweeklustbestuur, 13 december 2022

Wethoudersbrief Volkstuinverenigingen huurovereenkomst

2022-12-11 Reactie op wethouders- en raadsbrief