Algemene Leden Vergadering 2023

ALV 23 april 2023

 

 

 

 

UITNODIGING

 

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) op

23 april 2023

aanvang 11.00 uur in het verenigingsgebouw.

 

Het bestuur wijst erop dat alle leden gerechtigd zijn agendapunten voor deze ALV in te dienen, mits dit schriftelijk (per mail) gebeurt bij de Secretaris (atvkweeklust@gmail.com) en minimaal 48 uur vóór de te houden vergadering.

 

De 4-jarige bestuurstermijn van de secretaris, André Hoeneveld, verstrijkt dit jaar. De heer Hoeneveld is echter herkiesbaar en stelt zich met instemming van de overige bestuursleden opnieuw kandidaat. Daarnaast zijn alle leden gerechtigd om zich (tegen)kandidaat te stellen voor deze vacature. Daarvoor geldt dat deze voordracht tenminste 48 uur voor aanvang van de ledenvergadering bij de penningmeester (atvkweeklustpenningmeester@gmail.com) moet worden voorgesteld en door tenminste 10% (dus elf) van de stemgerechtigde leden is getekend (artikel 23, lid 4, onder b).

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen 8 mei 2022
 4. Jaarverslag secretaris 2022-2023            
 5. Financieel jaarverslag 2022                                  
 6. Kascontrole
 7. a. Verslag kascommissie over 2022
 8. Decharge bestuur voor financiële beleid over 2022
 9. Verkiezing nieuwe kascommissie
 10. Goedkeuring van de begroting voor 2023
 11. Bestuursverkiezing
 12. Aftreden secretaris
 13. Voorstel tot herbenoeming aftredend secretaris (stemming)
 14. Lopende zaken
 15. Oeververbinding/verstedelijking
 16. Nieuw huurcontract met de gemeente/nieuwe statuten/nieuwe kwaliteitseisen
 17. Studentenhuisvesting op Joodse begraafplaats
 18. Brand/inbraken 21/22 februari
 19. Tuinschouw
 20. Mandaat aan bestuur voor aangaan huurcontract voor 1 jaar met gemeente*
 21. Beleidsplan / missie bestuur 2023
 22. Activiteiten en evenementen: data
 23. 70 jaar ATV Kweeklust 13 mei 2023
 24. Plantjesruildag 3 juni 2023
 25. Proeverij 3 september 2023
 26. Benoeming lid van verdienste
 27. Rondvraag
 28. Sluiting

 

*Op moment van verzenden van deze agenda is het 1 jarig huurcontract (tot 1 januari 2024) nog niet beschikbaar. Door AVVN en gezamenlijke Rotterdamse tuinverenigingen wordt over dit contract nog met de gemeente onderhandeld. Als dit contract gereed is vóór de ALV van 23 april a.s., wordt dit aan u nagezonden. Is het op 23 april nog niet gereed, dan vraagt het bestuur op de ALV een mandaat aan u om dit contract te mogen aangaan onder de voorwaarde dat het contract qua voorwaarden niet wezenlijk afwijkt van het contract met de SViN 2018-2022.