ALV 2021 weer in de buitenlucht

ALV juli 2021

 

 

 

 

 

Geachte dames en heren tuinleden,

 

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) op

 

11 juli 2021 aanvang 11.00 uur, in de buitenlucht voor het verenigingsgebouw.

 

In verband met Covid-19 en de beschikbare ruimte zijn er restricties aan het aantal aanwezigen:

Er kan slechts 1 lid per tuin komen.

Men mag 1 ander tuinlid machtigen.

De afstand tussen de stoelen op het grasveld bedraagt 1,5 meer.

Er zijn geen tafels.

 

De onderstaande stukken zijn al in uw bezit:

1 de agenda

2 de notulen van de ALV van 5 juli 2020,

3 het jaarverslag 2020-21 van de Secretaris

4 het financieel jaarverslag 2020

5 de begroting voor 2021

6 wijziging huishoudelijk reglement en toelichting daarop

 

Een machtigingsblad wordt u bijgaand toegezonden.

 

Het bestuur wijst erop dat alle leden gerechtigd zijn agendapunten voor deze ALV in te dienen, mits dit schriftelijk (mail) gebeurt bij de Secretaris en minimaal 48 uur vóór de te houden vergadering.

 

Als de weersomstandigheden ons op 11 juli dwarsbomen of er onverhoopt strengere coronamaatregelen van kracht worden, zal de ALV (wederom) tot een nader te bepalen tijdstip worden uitgesteld.

 

Er geldt voor deze ALV volgens de huidige coronamaatregelen een verplichte gezondheidscheck. Dat betekent dat u een lijstje vragen moet beantwoorden (zie bijgevoegd lijstje). Dit lijstje kunt u voorafgaand aan de ALV ingevuld achterlaten bij het bestuur op het moment dat u de presentielijst tekent. Neem dit lijstje s.v.p. mee naar de ALV. Als u 1 of meer van de vragen van dit lijstje met “Ja” beantwoordt, dan kunt u helaas niet deelnemen aan de ALV. Wel kunt u een ander aanwezig tuinlid machtigen.

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

 

de secretaris, A.Hoeneveld

 

AGENDA 

voor de te houden Algemene Leden Vergadering (ALV) van ATV Kweeklust op 11 juli 2021 om 11.00 uur 

 

 

1. Opening

 

2. Ingekomen stukken / Mededelingen

 

3. Notulen 5 juli 2020 zie bijlage

 

4. Jaarverslag secretaris 2020-2021 zie bijlage

 

5. Financieel jaarverslag 2020 zie bijlage

 

6. Kascontrole

a. Verslag kascommissie over 2020

b. Decharge bestuur voor financiële beleid over 2020

c. Verkiezing nieuwe kascommissie

 

7. Goedkeuring van de begroting voor 2021 zie bijlage

 

8. Wijziging huishoudelijk reglement zie bijlage

a. toelichting

b. stemming

 

9. Lopende zaken

a. Oeververbinding/verstedelijking

b. Tuinschouw 2021

 

10. Beleidsplan / missie bestuur 2021

 

11. Activiteiten en evenementen: data

 

12. Rondvraag

 

13. Sluiting