Besluiten Algemene Leden Vergadering 23 april 2023

Besluiten Algemene Leden Vergadering 23 april 2023

 

Op 23 april vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Aanwezig waren 48 leden.

Deze besluitenlijst is ter informatie, de uitgewerkte notulen worden op een later moment verstuurd.

De volgende besluiten zijn door de ALV vastgesteld:

 • Notulen van de ALV van 8 mei 2022
 • Financieel jaarverslag 2022
 • Decharge aan het bestuur voor het financieel beleid over 2022
 • Verkiezing van Trudy van Wijk en Dick Bres als lid van de kascommissie
 • Begroting voor 2023
 • Herverkiezing van secretaris Andre Hoeneveld (tuin 98)
 • Benoeming van Ben van Mullem (tuin 91) tot lid van verdienste
 • Mandaat aan het bestuur om een 1 jarig huurcontract voor 2023 met de gemeente aan te gaan onder de voorwaarde van positief advies van de AVVN en het Platform Rotterdamse Volkstuinen

Verder kwamen onder meer de volgende punten aan de orde:

 • Een ambtenaar van de gemeente heeft het bestuurlijk voornemen tot opheffing van Kweeklust in 2033 toegelicht. Vanuit de ALV zijn daartegen zeer grote bezwaren naar voren gebracht. De ALV wil zich niet bij de gemeentelijke plannen neerleggen. De vereniging zal zich, met alle mogelijke middelen (politiek, juridisch, publiciteit) tegen de plannen verzetten. Onze leden, AVVN, Platform Rotterdamse Volkstuinen en andere gedupeerden verlenen het bestuur bijstand. De leden zullen op de hoogte worden gesteld als er gelegenheid tot protest op het stadhuis bestaat en als er schriftelijk verzet open staat.
 • De gemeente heeft alle volkstuinverenigingen op 20 april een concept tijdelijk huurcontract voor uitsluitend het jaar 2023 met bijlagen toegezonden. Het advies van de advocaten van het Platform Rotterdamse Volkstuinen en van de AVVN aan ons is dit contract niet te tekenen. Het concept bevat vele ongunstige voorwaarden voor de volkstuinen. De onderhandelingen hierover kunnen dus nog wel even duren.
 • Vervolgens zal er met de gemeente worden onderhandeld over een huurcontract voor de periode 2024-2028. Daarvan is nog geen concept. Dat zal te zijner tijd, naar verwachting in het najaar, ook in de ALV behandeld worden.
 • Zaterdag 3 juni vindt van 10-12 uur de Plantjesdag plaats; leden worden uitgenodigd te komen en ook stekjes mee te nemen om te ruilen of weg te geven.
 • Zondag 27 augustus wordt de jaarlijkse proeverij georganiseerd. Dus niet op 3 september, zoals eerder was bekend gemaakt.
 • Op 13 mei 2023 vieren we van 14-17 uur het 70 jaar bestaan van ATV Kweeklust.
 • Mogelijk zal het terrein achter de Joodse begraafplaats tijdelijk worden verhuurd om er studentenwoningen te plaatsen. Een beslissing hierover is nog niet genomen.

 

 

 

Het Kweeklustbestuur