Tuinhuisje te koop

Wanneer er een tuin/huisje te koop staat zullen eerst de kandidaten op de wachtlijst benaderd worden. Mocht er binnen  een maand geen reactie van aspirant leden zijn dan verschijnt de beschikbare tuin op deze website.

  ATV Kweeklust

 

Mocht u geïnteresseerd zijn in een tuin/huisje op onze vereniging ATV Kweeklust, kunt u zich, na een gesprek met een of meerdere bestuursleden op de wachtlijst laten plaatsen.

Zie hier naast een plattegrond met daarop alle nummers van de tuinhuisjes.
(klik op de afbeelding voor een vergroting.)

 


Meer informatie: penningmeester bestuur Hans Verdonk email: atvkweeklust.penningmeester@gmail.com

Werkwijze bij aankoop van een tuin

 1. Een belangstellende, mogelijk nieuwe bewoner, meldt zich bij het bestuur van ATV Kweeklust en vult een aanmeldingsformulier in.
 2. Van de belangstellenden wordt verwacht dat zij enthousiaste tuinierders zijn. Daarnaast verwachten wij ook inbreng, in wat voor expertise dan ook, voor de vereniging in het algemeen. Ook wordt er met belangstellenden minimaal 1 gesprek met een bestuurslid gevoerd, voordat tot plaatsing op de wachtlijst kan worden besloten.
 3. Het kandidaat-lid wordt door het bestuur op de wachtlijst gezet, tenzij hij/zij belangstelling heeft voor een te koop staand tuinhuis waarvoor andere kandidaten op de wachtlijst geen interesse hebben.
 4. Het bestuur van ATV Kweeklust biedt, namens de huidige bewoner, een tuinhuis te koop aan en benadert kandidaat-leden (de wachtlijst) in volgorde van aanmelding, tenzij het bestuur reden heeft van de volgorde van de wachtlijst af te wijken.
 5. Het bestuur bemiddelt tussen verkoper en koper met het doel overeenstemming te bereiken over de prijs van het tuinhuis. Het bestuur verstrekt het kandidaat-lid een exemplaar van het taxatierapport, voor zover aanwezig.
 6. Na bereikte overeenstemming over de prijs beslist het bestuur of de koper (kandidaat-lid) als lid kan worden toegelaten aan de hand van de vereisten in de Statuten en de reglementen van de vereniging.
 7. Nadat het bestuur omtrent de toelating tot het lidmaatschap en de toewijzing van de tuin heeft beslist, maakt het bestuur twee nota’s op. Een verkoopnota (zie werkwijze bij verkoop) en een aankoopnota. De aankoopnota wordt aan de koper overhandigd of toegezonden. Deze aankoopnota bevat de onderstaande posten:
  a. De met de verkoper overeengekomen koopsom voor het tuinhuis, tezamen met de prijs voor de eventueel over te nemen roerende goederen;
  b. Het nog te betalen evenredig deel van de kosten voor het lopende kalenderjaar, te weten pacht, verzekering, onderhoudsbijdrage en overige lasten;
  c. De contributie van de vereniging en van het AVVN; 
  d
  . De bij aankoop eenmalig te betalen posten, zoals administratiekosten, inschrijfgeld en bouwfonds.
 8. Na ontvangst van het aankoopbedrag sluit het bestuur samen met de koper de overeenkomst tot ingebruikgeving van de tuin en verzorgt de feitelijke overdracht van de sleutels.
 9. Het bestuur meldt het nieuwe lid aan bij de AVVN.